Kv Sjöspegeln

BOENDE MED BYKÄNSLA

Byggherre: Värendshem

Kvarteret sjöspegeln är ett projekt som vi ritade fram till bygglov.

Arkitektonisk utformning
Bostadshusen består av nätta sammanhållna volymer med markerad sockelvåning mot gatan. Den indragna sockelvåningen vid entréerna markerar tydligt de intima, halvoffentliga rummen mot gatan och ger en glimt ut mot sjön. Vid varje entré finns även en gemensamhetslokal för de boende, dessa kan innehålla till exempel cykelverkstad, mötesrum, gym eller dylikt.

Fasader av obehandlad lärkträpanel skapar en brygga mellan den inre bebyggelsen i området och naturen mot sjön. Materialvalet har även en liten miljöpåverkan och kräver minimalt med underhåll.
Fönster från golv till tak mot väster bidrar till att få in eftermiddags och kvällssol långt in i rummen.

Samtliga balkonger och uteplatser har sjöutsikt mot öster och integreras i byggnadsvolymen för att ge ett mer stadsmässigt uttryck.
Få fönster mot norr och söder bidrar till en effektiv energihushållning.
Tak av bandtäckt plåt med ståndränna och minimal takfot bidrar till ett jämnt åldrande av fasadpanelen.

Gårdsrum
Gårdarna är gröna med odlingar, fruktträd och gemensamma gräsmattor som omkantas av häckar. De boende har möjlighet att få en egen odlingslott och här finns en gemensam uteplats för social samvaro.
Gångarna är av slottsgrus för att förstärka trädgårdskänslan och de når ner till gång och cykelvägen som leder in mot centrum.

Anordningen av parkeringar mellan bostadshusen bidrar med luftighet, samt tydligare definierade gårdar öster om respektive byggnadsvolym.
Miljöhus och carportar skapar tydligt avgränsande entrégårdar till varje bostadshus. Här finns cykelparkeringar och entréer till bostäderna.
Detta halvoffentliga rum har tydlig kontakt med gatan och bidrar till ett socialt samspel med dagliga kontakter mellan de boende i kvarteret.
Sedumtaken på komplementbyggnaderna samt p-platsernas armerade gräs bidrar båda till fördröjning av dagvattnet.

Gaturum
Husen placeras längs med gatan med ett par meters förgårdsmark och följer gatans sluttning söderut.
Infiltrationzonen i gatans östliga kant utförs med vass planterad i en makadambädd för att anknyta till sjön och skapa en tydlig gräns mot förrgårdsmarken. Det intima gaturummet bidrar till att hastigheten på trafiken sänks och är på de gåendes och cyklandes vilkor.
Material och mått anknyter tydligt till den traditionella svenska trästadens karaktär.

 • Beställare
  • Värendshem
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Jonas Linderholm
  • Tobias Appelbäck
 • Antal bostäder
  • 54 lägenheter, 2-3 RoK