Snickarglädjen

BOSTÄDER

Byggherre: Fagnes AB

Social hållbarhet
Kvarteret Snickarglädjen bebyggs med en blandning av kedjehus och flerbostadshus i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. De olika boendeformerna möjliggör social mångfald, och bidrar till en större variation i området Vikaholm.

Vi vill skapa väl gestaltade, sammanhållna kvarter med stadsmässiga rum mot gatan. Tydliga entréplatser och sociala ytor för spontana möten vid entrégårdar och cykelparkeringar. Innergårdsmiljöerna som är frodiga och kvalitativa med plats för odling och gott om gemensamma mötesplatser. Ett område där man ges möjlighet att bo i ett sammanhang där man tillvaratar gemensamma resurser och uppmuntras till en mer hållbar livsstil.

Utemiljö och trafik
En viktig ambition med förslaget är att skapa kvalitativa innergårdsmiljöer som inte är i direkt anslutning, varken visuellt eller rumsligt, till bilparkering. Vi vill dock se bilarna som en tillgång som skapar rörelse och dynamik i området såväl som säkerhet genom väl upplysta och befolkade stråk som löper genom tomten.

Rörelsen genom kvarteret bidrar till hälsa samt skapar naturliga kontaktytor, trygghet och därmed social hållbarhet. ”Parkeringsallén” korsars av det centrala gångstråket, med en tydlig skiftning i materialitet och format i form av naturstenshällar för att tydliggöra de gående eller cyklandes företräde.

Centralt i förslaget är cykel och gångstråket som löper genom hela området. Här finns närhet till vatten i form av en öppen dagvattenlösning, grönska, lekplats, odlingsmöjligheter och växthus, gemensamma uterum och gott om sociala noder runt cykelparkeringar, miljöhus och sittplatser.De allmänna ytorna har gestaltningsmässigt tagit inspiration från det småländska landskapet. Lätt igenkänningsbara element som stenmuren, vattnet och gräsytor med ängsblommor.

 • Byggherre
  • Fagnes AB
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget i samarbete med Vidd arkitektur
 • Genom
  • Jonas Linderholm, Arkitektbolaget
  • Johanna Lindroos, Arkitektbolaget
  • Rikard Olsson, Vidd
  • Christian Deis, Vidd
 • Markanvisningstävling
  • Bidrag 2022