Torparskolan

Lärmiljöer

Skolan mitt i byn

Byggherre: Vöfab

Befolkningsprognosen visar att Teleborg fram till 2025 kommer att öka med drygt 2300 invånare. Detta innebär att antalet elever i låg och mellanstadiet under samma period kommer att öka med knappt 400 elever. Torparskolan kommer att behöva utöka verksamheten till två paralleller F-6.

Utredning av disposition och placering av den nya utökade verksamheten gjordes av Tomas Bromans arkitektkontor, under mottot ’mesta möjliga utemiljö’ för eleverna. Torparskolan har framför allt två fina lekskogar i fastighetens nordvästra och nordöstra hörn som utredningen strävade efter att bibehålla. En tillbyggnad i två plan med kök, matsal, hård- och mjukslöjd i entréplan och bas- och grupprum på plan två för år 4-6 placerades med långsida mot Skiftesvägen. Mellan tillbyggnaden och den befintliga skolbyggnaden placeras ett nav med besöksentré och bibliotek. I den befintliga envåningsbyggnaden ordnas bas- och grupprum samt fritidslokaler till år F-3. Den befintliga byggnaden kompletteras med nya entréer som tillgodoser behovet av fler kapprumsplatser.

Utmaningen i uppdraget är att tillbyggnaden kan upplevas som en enorm volym i förhållande till de befintliga enplansbyggnaderna från 1979 ritad av Mogens Barsö. Tillbyggnaden blir volymmässigt huvudbyggnaden bland fastighetens fyra volymer (befintliga byggnaden, huset med idrottshallen, gångjärnsbyggnaden och tvåvåningsbyggnaden). En volym som utmärker sig i förhållande till sin omgivning och blir sas skolan mitt i byn.

De nya volymerna kläs framför allt med stående limträpanel, 30 cm bredd, ett format som passar de rejäla volymerna och ett format som relaterar till; befintlig skolbyggnad, Teleborgs slott torpen, bebyggelsen på Teleborg. Kring burspråk, fönster och entréer en slätspont i mindre dimension för att de fönstren ett resligt uttryck.

Mellan den nya tvåvåningsbyggnaden och det befintliga huset ligger en envåningsvolym med ett cylindriskt rum som sticker upp. Här ligger skolans besöksentré och mittemellan S-3 oc 4-6 (i den nya tillbyggnaden) finns skolans bibliotek. Navet har fått sin egen form i förhållande till de andra byggnaderna; dels för att optimera yta i förhållande till mellanrummet (cirkeln ger mest kvadratmeter i förhållande till mantelyta) och för att tydligt vara sin egen och sticka ut.

Vid om- och tillbyggnaden kommer även den befintliga byggnaden att målas om. För att knyta till Teleborgs slotts torp längs med Södra Bergundasjön använder vi en kulör som likar Falu rödfärg ljusröd till den befintliga byggnaden och till tvåvåningshuset. Det cirkulära rummet blir en ljus ockra och övriga delar i gångjärnsbyggnaden svarta.

 • Byggherre
  • Vöfab
 • Arkitekt
  • Arkitektbolaget
 • Genom
  • Johannes Debus
  • Ola Håkansson
  • Karin Hård af Segerstad
  • Emelie Jensdotter
  • Khalil Murad
  • Karin Wennberg
 • Landskap
  • Tyréns, Växjö
 • Beräknad inflyttning
  • Under 2019 och 2020