Växjö kommuns byggnadspris till Vallen

Växjö kommuns byggnadspris 2019 gick till bostadsprojektet Stora Vallen som Arkitektbolaget ritat.

– Det är en kick att vinna förstås och en morot för att göra något ännu bättre till nästa gång, säger Ola Malm arkitekt och delägare på Arkitektbolaget.

Växjö byggnadspris har sedan 1990 årligen delats ut av byggnadsnämnden till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. I år gick priset till projektet Stora Vallen, ett flerbostadshus med stomme av trä. Byggherre för projektet var Växjöbostäder och Midroc. Värends entreprenad och GBJ var byggentreprenörer för projektet.

Arkitektbolagets tanke när de började att skissa på volymerna på Vallen var att de skulle lägga de högre husen i norr så att det kunde skapas ett bra microklimat inne på gårdarna. De höga husen kunde samtidigt fungera som bullervall mot Söderleden som ligger mellan Vallen och Växjösjön.

– Tomten ligger idealiskt med södra Bergundasjön i söder. På detta sätt skulle många lägenheter få sjöutsikt, berättar Ola Malm.

Eftersom Vallen delas av en gata i två delar la man flest tvåvåningsradhus på den södra delen och på den norra delen placerades de lite högre husen.

– En tanke var också att eftersom tomten lutar upp mot nordväst så ville vi att husen skulle förstärka denna rörelse så att området reser sig harmoniskt från angöringen i öster, säger Ola Malm.

Lägenheternas planlösning, med tanke på buller från Söderleden, krävde fönster mot två väderstreck i varje lägenhet. Arkitektbolaget valde att vrida varje hus så att husen saxar mot varandra och sen binda ihop husen med en glasskärm för att stänga ute bullret.

Att bygga nytt är idag en stor belastning för klimatet. Därför är det alltid Arkitektbolagets förstahandsalternativ att bygga i trä eftersom en träbyggnad bidrar till kolsänka och ger plats för nya träd som kan fånga in CO2 ur vår luft.

– Med trähus menar vi först och främst hus med stomme i trä men vi jobbar gärna med trä även som synligt material, såväl interiört som exteriört. Genom detta vill vi minska vårt ekologiska fotavtryck. Men trä är också mångsidigt då det lämpar sig både för stomme, fasad och inredning. Trä är även ett enkelt och vackert material, en uppfattning vi delar med många. Trä är inte alltid svaret på frågan, men allt oftare, säger Ola Malm.

Juryns motivering till priset:

Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i en blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar. Husens placering i landskapet ger spännande rumssamband och fina siktlinjer. Variation i både liten och stor skala samspelar och ger en väl utformad vardagsarkitektur med gediget uttryck. De karaktäristiska gavelmotiven bidrar till en ny stadssiluett.

Fasadernas utformning med olika kulörer och inslag av paneler och cederspån skapar både variation och håller samman helheten. Väl sammanhållet formmässigt och materialmässigt. Informella innegårdar ger en lugn karaktär. Helheten och trivselfaktorn överglänser de enskilda huskropparna. Ett projekt i trästaden Växjö med välgenomtänkt helhetsperspektiv som nu står färdigt, väl genomfört hela vägen.